Skip to main content

Štetno cvetanje algi, ili HAB (Harmful algal bloom), nastaje kada kolonije algi — prostih biljnih organizama koji žive u moru i slatkoj vodi — rastu van kontrole dok proizvode toksične ili štetne efekte na ljude, ribe, školjke, morske sisare i ptice. Ljudske bolesti uzrokovane HAB-ovima, iako retke, mogu biti iscrpljujuće ili čak fatalne.

Dok mnogi ljudi ove cvetove nazivaju „crvenim plimama“, naučnici preferiraju termin štetno cvetanje algi. Jedan od najpoznatijih HAB-ova na Zemlji javlja se skoro svakog leta duž obale zaliva Floride. Ovo cvetanje, uzrokovano je mikroskopskim algama koje proizvode toksine koji ubijaju ribu i čine školjke opasnim za jelo. Toksini takođe mogu otežati disanje u okolini. Kao što ime govori, cvetanje algi često zacrveni vodu.

Pojava HAB-ova je prijavljena u svakoj priobalnoj državi SAD-a, a njihova pojava može biti u ekspanziji. HAB su nacionalna briga jer utiču ne samo na zdravlje ljudi i morskih ekosistema, već i na „zdravlje“ lokalnih i regionalnih ekonomija.

Ali nisu svi cvetovi algi štetni. Većina cvetova je, u stvari, korisna jer su male biljke hrana za životinje u okeanu. U stvari, oni su glavni izvor energije koji čini okeansku mrežu hrane.

Mali procenat algi, međutim, proizvodi snažne toksine koji mogu da ubiju ribe, školjke, sisare i ptice, i mogu direktno ili indirektno izazvati bolest kod ljudi. HAB-ovi takođe uključuju cvetanje netoksičnih vrsta koje imaju štetne efekte na morske ekosisteme. Na primer, kada mase algi umiru i raspadaju se, proces propadanja može iscrpiti kiseonik u vodi, tako da životinje ili napuste to područje ili umiru.

Naučnici u Nacionalnoj okeanskoj službi već nekoliko godina prate i proučavaju ovaj fenomen kako bi utvrdili kako otkriti i predvideti lokaciju cvetanja. Cilj je da se zajednicama da unapred upozorenje kako bi mogle na adekvatan način da planiraju, i da se nose sa štetnim uticajima na životnu sredinu i zdravlje povezanim sa ovim događajima „crvene plime“.